Ranjha Ranjha Kardi

Bulleh Shah

Ranjha Ranjha Kardi Ni,
Me'N Aapay Ranjha hoi,
Sado ni Me'N no Dhido- Ranjha,
Mano Heer Na Akho Koi,
Ranjha Me'N which Me'N Ranjhay Which,
Mayko'N Hor dhiyan na Koi,
Wakho Loko Heer Slati,
Kithay Aan Khaloi.
English Translation:
Repeating the name of Ranjha
I have become Ranjha myself.
O call me ye all "Dhido-Ranjha,"
let no one call me Heer .
Ranjha is in me, I am in Ranjha,
no other thought exists in my mind.
I am not, He alone is.
He alone is amusing himself.

Last updated January 14, 2019