De Call

Fenton Johnson

1.
Ah's moughty lonely 'thout you' honey chile,
Be'n down to Bubbly's Crick, an' mo'ned awhile,
Walked thoo de fiel' ob co'n, an' drapped a teah;
An' tol' de jaybu'ds dat Ah wished you heah;
De rabbit run no mo', but look fo' you,
De owl he cry all night, "Tu-whoo! Tu-whoo!
Come bac', come bac', we wants you honey chile!"

2.
De bu'ds dey chu'p no too' daih songs ob cheah,
Dey seem tuh say dey wish dat you whar neah,
De chillun hang hang daih haids, an' wonduh why
No mo' you pass de ol' plantation by,
De ban j o's silent now, de fiddle still,
No mo' de dawgs go huntin' o' de hill:
Come bac', come bac', we wants you honey chile!

3.
All night mah pillo's wet wid teahs Ah drap,
Yo' cu'ly lock Ah fondle in mah lap,
Ah's longin' moughty ha'd fu' days gone by
W'en mammy seed de lovelight in yo' eye;
De day it seem jes' lak a sack ob co'n,
De night's de lonlies' since Ah was bo'n;
Come bac', come bac', we wants you honey chile!

Last updated September 21, 2022