Fiddlah Ike

Fenton Johnson

1.
Oh' Fiddlah Ike's a-playin' to de moon
Erbout his wife dat died away las' June.
He play de saddes' tune in all de worl'
"Oh, whaih's mah honey? Whaih's mah Pearl?"
An' down his cheek he drap a shiny teah,
Fu' Liza was his honey an' his deah.
2.
De hull plantation gathuh roun' his do',
An' w'en he play daih haids go drappin' low,
De houn' dawg quit his howlin' all de night,
De lonely moon put on huh brightes' light,
Fu' all de worl' would lak to heah de chune
Dat Fiddlah Ike's been playin' thoo de June.
3.
Ol' Marstuh's stop his drinkin' spahklin' wine
An' come a-pushin' bac' good Mammy's vine,
"Its Fiddlah Ike!" he says, "Go play yo' bes',
Yo' Lizas up above in Glohry's dress,
She's lookin' down, and heahs yo' fiddle song,
A sobbin' way thoo out de ebenin' long."
4.
Dey say de angels come thoo sorrer's gate,
Dat music's sweetes' when you's lost yo' mate,
Dey say de golden th'one was nevah won
By livin' all de time beneaf de sun;
An' dat's de reason Ike kin move de worl'
A playin', "Whaih's mah honey? Whaih's mah Pearl?"

Last updated September 21, 2022